Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Medical Partners, s.r.o. Vladimírova 567/11, Praha 4,Nusle, IČ:24234214

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající Medical Partners, s.r.o., IČ: 24234214 je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné" v případě, že zbožíjiž není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. 6. 2014

 

Reklamace


Společně se zbožím je nutno doložit doklad prokazující koupi zboží a reklamační list.
• Zboží můžete zaslat na adresu sídla společnosti (náklady na poštovné vám proplatíme na základě předložení podacího lístku).

Jak postupovat když...

  • je přijaté zboží poškozené


Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce, nebo naší společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.


Jedná-li se o doručení Českou poštou:

  • poškození zboží oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty
  • zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu: 
V tomto případě prosím napište na e-mail info@medicalpartners.cz, kde vám individuálně pomůžeme.

Jak postupovat u reklamace


Kontaktujte nás a popište problém, který se zbožím máte. Poskytneme úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.


Pokud nám zboží posíláte, doporučujeme přiložit:


  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
  • přesný popis závady
  • kontakt na vás.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace


Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Upozornění: Peníze vám pošleme na účet. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné, děkujeme za pochopení.


Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • 
reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)

  • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění:  lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).
Neopravitelná závada
Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktován a informováni naším reklamačním oddělením o dalším postupu.
Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně na výše uvedenou adresu.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Na dobírku
Dobírka Česká pošta: 150,- Kč
Dobírka PPL: 90,- Kč
Platba bude provedena u zákazníka při doručení objednávky.
Osobní odběr
Platba za zboží bez dalších poplatků na místě při osobním odběru na adrese Novodvorská 41, Praha 4
• Při objednávce nad 1 000 Kč je cena za dopravu 0 Kč.
Dodatek – Podrobné zásady ochrany osobních údajů
Považujeme ochranu osobních údajů za velmi důležitou. Dodržujeme předpisy českého zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme jen a pouze do té míry, která je technicky pro vyřízení požadavku vyžadována. V tomto prohlášení naleznete přehled o tom, jak je tato ochrana garantována a jaký druh údajů se shromažďuje pro jaké účely.
Sběr, zpracování a předávání osobních údajů
V zásadě můžete navštívit naše webové stránky bez zanechání jakýchkoli osobních údajů.
Osobní údaje jsou shromažďovány, pokud je poskytnete dobrovolně, například: při odeslání požadavku na nákup zboží a služeb pomocí formuláře k tomu určeného; dále když dané údaje poskytnete skrze jiný komunikační kanál uvedený na webu (např. e-mail, skype, datová schránka, atp.); dále při registraci k odběru newsletteru; dále při kontaktu s prostřednictvím mobilního telefonu;
Souhlas a využívání údajů pouze pro uvedené účely
Při zadávání osobních a obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy, telefonu) jsou údaje poskytnuty zcela dobrovolně. Zadáním údajů dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a využití zadaných údajů pro účely navázání kontaktu, zpracování individuálních požadavků a objednávek, pro ochranu našich legitimních obchodních zájmů týkajících se prodeje a služeb, odborného školení a poradenství, podpory našich stálých a vážených klientů a perspektivních zákazníků. Shromažďování, zpracování a použití pro jakékoli jiné účely je naprosto vyloučeno, žádné informace neposkytuje třetím stranám a jsou považovány za naprosto důvěrné. Tento souhlas lze s účinností v budoucnu kdykoli odvolat.
Právo na informace
Máte nárok požadovat informace. Další oficiální informace týkající se ochrany údajů získáte na kontaktních místech, které naleznete na tomto webu. Máte navíc právo svoje osobní data upravovat, blokovat a rušit v souladu s právními předpisy.
Zabezpečení
U nás nemusíte mít žádnou obavu. Používáme nejmodernější sofistikovaná technická a organizační opatření, legální programové vybavení a jejich zabezpečení vždy aktuální antivirovou a spywearovou ochranou za účelem ochrany komunikace s klienty a za účelem ochrany všech informací před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Naše opatření týkající se zabezpečení jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.
Další informace
Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Proto zodpovíme všechny vaše dotazy. Pokud máte jakékoli otázky, které nejsou zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pokud chcete získat další podrobnější informace o určitém problému, obraťte se kdykoli na naše oficiální kontakty

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info